Memòria del futur

Memòria del Futur és un think tank que té per objectiu articular la memòria col·lectiva, en concret, la memòria col·lectiva de l’antifranquisme juvenil, de les seves  organitzacions específicament de joves  i la participació d’aquests en l’articulació de la Memòria Democràtica (republicana).

Per transmetre aquesta memòria com a eina de coneixement, Memòria del Futur,  articula les seves fonts, la seva preservació i la seva difusió en aquest fons documental en el qual s’ha sistematitzat la documentació en set apartats: videos, cartells, fotografies, llibres, documents, revistes i mitjans de comunicació.

A més, per tal de facilitar el maneig d’aquesta, els apartats “documents” i “revistes” inclouen submenús organitzats per editors, (entenent per editors les associacions i les capçaleres de les publicacions periòdiques), sempre que se n’hagi trobat un mínim de tres exemplars, sinó, els documents i les revistes s’han situat en el submenú “altres editors”. Sempre que ha estat possible, la documentació inclou els descriptors “títol”, “autor” i “any”. En els casos en els quals no ha estat possible determinar l’autoria, els documents i les revistes s’han situat en el submenú “editor desconegut”.


  • Videos: enregistraments de videoafeccionats i programes de TV (esdeveniments, entrevistes, reportatges, etc.).
  • Cartells: difusió d’actes cívics i culturals (congressos, assemblees, concerts);  convocatòries d’ eleccions (generals, autonòmiques, municipals) i altra propaganda de partits polítics i  d’organitzacions de joves (campanyes, trobades, festes, manifestacions); etc.
  • Fotografies:  instantànees de persones participants en els esdeveniments (responsables de partits polítics, líders juvenils, etc.), instantànees de congressos, assemblees, concerts, trobades, festes i  manifestacions.
  • Llibres: d’història, d’assaig polític, de creació literària, etc., recopilació de la Memòria Històrica en tota la seva màxima extensió amb la clara intenció d’anotar tot allò que no es vol fiar als records.
  • Documents: fonts primàries d’informació escrita: actes de reunions, crides, cartes, tesis congressuals, ponències, octavetes, opuscles,  estatuts d’associacions, informacions i notícies publicades en els diaris, etc.
  • Revistes: publicacions periòdiques i espontànies,  butlletins interns, monografies.
  • Mitjans de comunicació: recopilació i seguiment de notícies sobre un mateix tema publicades en els diaris i revistes durant un període concret de temps.